Home

velkommen til Personskadeportalen.com

- en ressursside for alle typer personskade og AAP/uføretrygd

Informasjon om:

Yrkesskader

Det skjer stadig små og store ulykker på arbeidsplasser. Som regel går det bra og man blir helt frisk igjen, men enkelte er uheldige og blir alvorlig og/eller varig skadet. Dette kan være alt fra å skli på isen i arbeidstiden til å falle ned fra et tak. Det er utrolig mange skadetyper.

Arbeidsgiver er pliktig til å sende melding om arbeidsulykker til NAV. I tillegg skal det sendes melding om skaden til forsikringsselskapet slik at det kan opprettes en skadesak i selskapet.

Som skadet i arbeidstiden på arbeidsplassen under utførelse av ditt arbeid, anses du som yrkesskadet. Du har da krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som din arbeidsgiver har tegnet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen i henhold til lov av 16. juni 1989 nr. 65 med forskrifter. Dette forsikringsselskapet vil bli kalt “ansvarlig selskap” fordi det har det økonomiske ansvaret for din skade. Dette kan være Tryg, Gjensidige, If, Storebrand, Landbruksforsikring e.l. HR-ansvarlig på arbeidsplassen skal vite dette.

Hvis din arbeidsgiver ikke har tegnet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, vil ditt økonomiske krav likevel være i behold. Krav på erstatniing skal i slike tilfeller fremsettes overfor Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). Dette er en fellesorganisasjon for forsikringsselskapene som behandler erstatningskrav i de tilfellene hvor arbeidsgiver er uforsikret.

 

Trafikkulykker

Det er mange typer trafikkulykker der personer kommer til skade. Det kan være kjedekollisjoner, frontkollisjon eller påkjørsel bakfra /fra siden. I hvilken grad personer blir skadet i slike ulykker, avhenger av flere forhold som fart, bilens alder, vekt og størrelse (bil eller trailer), og om den andre kjørte moped, motorsykkel, tog, trikk, buss, sykkel og/eller var fotgjenger.

I tilfellene der bil er innblandet og gjør skade, faller skaden inn under bilansvaret. I tillegg kan skaden omfattes av andre typer forsikring/erstatning, for eksempel ulykkesforsikring, reiseforsikring eler yrkesskadeforsikring.

Når bil, eller annen motorvogn som f.eks. traktor, er involvert i ulykker, er det et stort skadepotensiale. Whiplash er kanskje den mest kjente/"vanlige" skaden fordi nakken er så utsatt for skade ved plutselig "piskesnert"-bevegelse.

Dersom du har vært utsatt for en ulykke i trafikken, bør du umiddelbart gå til lege eller legevakt for å få dokumentert plager. Også plager som kommer i løpet av de første dagene etter ulykken bør du umiddelbart gå til legen med og få journalført. Hvis du venter for å se om det går over, kan du i verste fall miste retten til erstatning fordi du ikke kan bevise akuttsymptomer etter trafikkulykken, som er et av kriteriene for å få erstatning. "Akuttsymptomer" betyr symptomer som inntrer i løpet av de første døgn etter ulykken.

Kort sagt: Ikke vent med å gå til lege selv om symptomene til å begynne med ikke virker så alvorlige. Alt fra litt hodepine, svimmelhet eller nakkeømhet bør nedskrives i journal å snart som mulig. Dersom du ikke har mulighet til å oppsøke lege, så ring til din fastlege og be legesekretæren notere i journal at du har ringt og hvilke symptomer du har.

.

Pasientskader

Det skjer feil i helsevesenet. Ikke alltid innrømmes dette, eller NPE avviser erstatningsansvar.

Vi kan bistå deg både i selve saksbehandlingsprosessen og ved eventuell erstatningsutmåling.

NAV

NAV er ikke alltid på din side, eller vurderer saken sin korrekt.Vi kan ta en vurdering av om vi an bistå deg i en klageprosess mot NAV..

Personskadeportalen.com

Advokat Kristin K. Hestnes

Tlf. 22 12 24 84 eller 94 97 97 07

kkh@robertsen.no